top of page
Search

Čarobni sastojak transformacije kuture

Updated: Apr 20, 2023

Barrett Values Centre analitika za merenje organizacione kulture kvantifikuje neproduktivan rad, izgubljenu energiju kroz indikator koji se naziva Entropija®.


Entropija® u kulturi


Zašto se javlja entropija u timovima i organizacijama?

  1. Neusaglašenost individualnih vrednosti sa ponašanjem, pre svega kod liderskog tima

  2. Neusaglašenost između vrednosti i ponašanja grupe što se reflektuje kroz strukturu, pravila, procedure, sistem upravljanja

  3. Neusaglašenost između ličnih vrednosti zaposlenih i definisanih organizacionih vrednosti

  4. Neusaglašenost između sadašnjih vrednosti koje žive u organizaciji i željenih vrednosti

  5. Neusaglašenosti između motivacionih pokretača pojedinaca, lične svrhe i kolektivne svrhe ili misije organizacije

Entropija u kulturi nastaje kada nedostaje kohezija, fokus, jasan pravac, poverenje unutar grupe.


Sve ove okolnosti smanjuju rezilijentnost organizacije i kapacitet da zaposleni iznesu promene pred kojima se nalaze.Usaglašavanje u transformaciji kulture


Transformacija organizacione kulture je sinhronizovano i istovremeno delovanje na usaglašavanju:

  • Individualnih vrednosti i uverenja sa ponašanjem pojednica

  • Vrednosti i uverenja grupe sa postavljenim procedurama, pravilima, politikama, sistemom grupe

  • Individualnih vrednosti sa grupnim vrednostima

  • Individualne svrhe sa grupnom misijom ili svrhom

Ukoliko rezultati assessmenta kulture pokažu da je današnji fokus organizacije na prva tri nivoa Baretovog modela razvoja organizacione svesti, a da je željeni fokus nivo 4, to znači da mora postojati paralelna promena na nivou vrednosti, uverenja, aktivnosti i ponašanja posebno liderskog tima, kao i vrednosti i uverenja grupe koja se ispoljavaju kroz organizacione politike, pravila ponašanja, procese i procedure.


Zato, postojanje Entropije® jeste jasan pokazatelj usmeravanja promene.


Organizaciona transformacija je uslovljena grupnom kohezijom na svim nivoima.


Greške na putu transformacije


Fokusiranje samo na lični razvoj, bez promene na nivou strukture, pokreće frustraciju unutar grupe. Promena svesti zahteva i promenu sistema politika, procesa, procedura.


Fokusiranje na timsku koheziju bez prethodnog rada na ličnom razvoju može biti ograničavajuće, jer ljudi nisu razvili set interpersonalnih veština kako bi započeli promene.


Programi ličnog razvoja i programi razvoja timske kohezije, ukoliko nisu usklađeni sa realnom situacijom i nivoom razvoja svesti grupe, mogu postati promašena investicija.


Based on Whole System Approach to Cultural Transformation, Richard Barrett


Comments


bottom of page